CSS
CSS

CSS زبانی است که سبک یک سند HTML را توصیف و نحوه نمایش عناصر HTML را توضیح می دهد.