مفاهیم شبکه
مفاهیم شبکه

در این درس با مفاهیم کلی شبکه ی رایانه ای، انواع شبکه ها، نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار شبکه آشنا خواهید شد.

1 - شبکه چیست؟
2 - انواع شبکه رایانه ای
3 - انواع هم بندی یا توپولوژی شبکه
4 - سوالات بخش 1
5 - انواع هم بندی یا توپولوژی شبکه 2
6 - انواع تجهیزات Passive شبکه
7 - استانداردهای اتصال سوکت Rj45 و کیستون به کابل
8 - انواع تجهیزات Passive شبکه 2
9 - تجهیزات Active شبکه