لغات انگلیسی میکس جلسه اول

گرفتن عکس

Capture

عکس

Picture

طبیعت

Nature

آینده

Future

نصب ، برپایی

Setup

نصب

Install

قبول کردن

Accept