لغات انگلیسی میکس جلسه اول

گرفتن عکسCapture
عکسPicture
طبیعتNature
آیندهFuture
نصب ، برپاییSetup
نصبInstall
قبول کردنAccept