لغات انگلیسی میکس جلسه اول

پذیرش

Acceptation 

سیمیولیشن  شبیه سازی

Simulation

اطلاعات

Information

انیمیشن

Animation

وضوح تصویر 

Resolution

مکالمه

Conversation

انتخاب کردن

Selection

عمل 

Action

برنامه کاربری 

Application

محل  مکان

Location

دقت توجه 

Attention

اعلان آگاهی 

Notification

گزینه انتخاب 

Option