لغات انگلیسی میکس جلسه اول

پذیرشAcceptation
شبیه سازیSimulation
اطلاعاتInformation
انیمیشنAnimation
وضوح تصویرResolution
مکالمهConversation
انتخابکردنSelection
عملAction
برنامه کاربریApplication
محل-مکانLocation
دقت توجهAttention
اعلان آگاهیNotification
گزینه انتخابOption