لغات انگلیسی ویندوز 7 فصل اول

سرویس گیرندهclient
سرور-سرویس دهندServer
خصوصیات-ویژگی هاProperties
حافظه فیزیکیPhysical memory
حافظه منطقیLogical memory
مدیریت دیسک سختDisk Management
سفارشیCustom
پیشرفتهAdvance
حذف کردنDelete
قالب بندیFormat
جدیدNew
تایید کردنApply
اندازهSize
سادهSimple
صداVolume
بعدیNext
پروندهFile
پوشهFolder
پایانFinish
برد اصلیMother board
تعمیر کردنRepair
نصب کردنInstall
پنجرهwindow