لغات انگلیسی ویندوز 7 فصل اول 3

during
در طول
installation
نصب
preserve
حفظ کردن - نگه داشتن
sometimes
بعضی اوقات
cleanتمیز - پاک کردن
reason
علت - دلیل
complex
پیچیده
couple
جفت
couple of hours
دو ساعت