شرایط و دستورالعمل های یک الگوریتم

  1. استفاده از زبان ساده ، دقیق و قابل فهم
  2. استفاده از جزئیات کافی
  3. شروع و پایان الگوریتم
  4. ترتیب انجام دستورالعمل ها
  5. جامع بودن

انواع دستورالعمل ها در الگوریتم

  1. دستورالعمل های ورودی
  2. دستورالعمل های خروجی
  3. دستورالعمل های شرطی
  4. دستورالعمل های تکرار (حلقه ها)