الگوریتم محاسبه محيط يك مستطيل

مثال 1 ) فرض كنيد مي خواهيد مسأله محاسبه محيط يك مستطيل با طول L و عرض W دلخواه را به صورت يك الگوريتم بنويسيد.

ابتدا سه عامل مقادير معلوم ، فرمول های محاسباتی ، خواسته های مسأله را تعیین می کنیم :

مقادیر معلوم : طول ( L ) و عرض ( W )

فرمول محاسبه محيط يك مستطيل : 2 * (طول * عرض)

خواسته مسأله : محیط مستطیل ( P )

P = 2 * ( L * W )


1 - شروع
شروع الگوریتم
2 - L را دریافت کن
ورود داده ها
3 - W را دریافت کن
ورود داده ها
4 - P = 2 * ( L * W)
محاسبه محیط
P - 5 را نمایش بده
نمایش خروجی
6 - پایان
پایان الگوریتم