مثال 2) الگوريتمي بنويسيد تا حاصل تقسيم يك عدد دلخواه را بر عدد دلخواه ديگري محاسبه كرده و نمايش دهد.

مقادیر معلوم : دو عدد دلخواه

فرمول محاسبه: عمل رياضي تقسيم

خواسته مسأله : نتیجه تقسیم

1 - شروع

2 - X را دریافت کن

3 - Y را دریافت کن

4 - Z <-- X/Y

5 - Z را نمایش بده

6 - پایان


تمرین 1 : الگوريتمي بنويسيد كه محيط يك دايره با شعاع دلخواه R را محاسبه كرده و نمايش دهد.