مثال 3 ) الگوريتمي بنويسيد كه زوج و فرد بودن هر عدد دلخواه را مشخص كند.

 ورودی (مقادیر معلوم) : یک عدد - Z

فرمول محاسبه: Z Mod 2

خواسته مسأله : زوج یا فرد بودن Z

1 - شروع
2 - Z را دریافت کن
3 - R <-- Z MOD  2
4 - اگر R=0 بود آنگاه "عدد زوج است" را نمایش بده در غیر اینصورت "عدد فرد است" را نمایش بده.
5 - پایان


تمرین 2 : الگوريتمي بنويسيد كه بخش پذيري يك عدد را بر عدد ديگر تعيين كند