فلوچارت محاسبه محيط يك مستطيل با طول L و عرض W دلخواه .

1 - شروع
2 - L را دریافت کن
3 - W را دریافت کن
4 - P = 2 * ( L * W)
P - 5 را نمایش بده
6 - پایان

فلوچارت محاسبه محيط يك مستطيل فلوچارت محاسبه محيط يك مستطيل