الگوريتم و فلوچارتي بنويسيد كه حجم يك مكعب را محاسبه كند.

فرمول حجم مکعب : H * W * L

  1.  شروع
  2.  L و W و H را دریافت کن
  3.  V <-- H * L * W
  4.  V را نمایش بده
  5. پایان

الگوريتم و فلوچارت حجم يك مكعبالگوريتم و فلوچارت حجم يك مكعب