محیط کار چیست؟

واضعه کا هر نوح محیطه کاری قوانینه مربوط به خودشو داره که بسته به محیطه کار مورده توجه قرار میگیرند

که معمولا اینگونه بوده:

۱_ساعات کاری

۲_اصوله ایمنی

۳_داشتنه حداقلی از مهارت@_@

نکته:در هر نوع محیطه کاری یک سان نیست