ویژه گی هایه نیرویه انسانی

تصور کنیدبرایه اجرایه یک پروژه یه کلاسی باید یک هم گروه برایه خود انتخاب کنید:

■فردی بسیار باهوش،باتوانایی درسیه عالی ومسلط به موضوع درس وپروژه؛ولی بسیارخود خواه وبد اخلاق

■فردیباتوانایی درسی متوسط،ولی بسیار خوش اخلاق،فداکار وپرتلاش

دراین صورت انتخابه گذینه یه دومی بهتر است چون که وضعیت درسیه شخص را ما میتونیم که تغیر بدیم ولی اخلاق یک فردو ما به هیچ عنوان نمیتونیم تغیر بدیم