ساختار محیط کار

ساختارمحیط کار از چند بخش زیر تشکیل میشود:

*سلسله مراتب محیط کار

*واحدهای محیط کار

سلسله مراتب محیط کار :

همتون بهتر میدونید که در یک مدرسه یا دبیرستان دانش اموزان تحت نظر ناظم هستند وناظم نیز خود تحت نظر مدیر مدرسه [دبیرستا]قراردارد

ولی تابه حال به این فکر کرده اید که ایا مدیر نیز مسئول بالاتری دارد یانه؟.

برایه پیدا کردن این سوال به نمودار پایین توجه کنید

1                                                    .مدیر

2                                     معاون آموزشی

3دبیران     هنر آموزان

4هنر جویان

2                                           معاون فنی

3سرپرست کارگاه ها

4هنر آموزان  انباردار  استادکار

2                                     معاون پرورشی

3امورفرهنگی   کتاب خانه   نماز خانه

2                                       معاون اجرایی 

3متصدی امور رایانه   دفتردار

(شماره یه 1به معنایه بالاترین مقام وشماره 4به معنایه کم ترین مقام است)

قوانین نمودار سلسله مراتب محیط کار:.

مهم ترین آنها:

*هرمرتبه دستورات را از بالاتر میگیرد

*هر مرتبه کاری باید درخواست ها ومشکلاتش را با مرتبه بالاتر خود مطرح کند

*مرتبه هایی که در یک درج مقام قرار دارندمستق از یک دیگر هستند. 

(مانند عکس زیر که هر ردیف از پنجره ها در مخصوص خود را دارند)