درک مفاهیم خصوصیات، متدها و رویدادها

فرم ها و کنترل های ویژوال بیسیک اشیائی هستند که خصوصیات، متدها، و رویداد های خاص خود را دارند.خصوصیات جزو ویژگی های اشیاء و متد ها جزو رفتارهای آنها و رویدادها بعنوان پاسخ هایی از طرف اشیاء محسوب می شوند.

بعنوان مثال بادکنک های کودکان دارای خصوصیات، متدها و رویدادها هستند. خصصویات ظاهری یک بادکنک شامل ویژگی هایی مانند ارتفاع، قطر و رنگ آن می باشد و همچنین خصوصیات وضعیت یک بادکنک مانند باکنک بادشده یا بادکنک خالی از باد می باشد یا ویژگی هایی که ظاهری نیستند مانند سن یک بادکنک.به صورت کلی تمامی بادکنک ها این ویژگی ها رو دارند که در هر کدام متفاوت می باشد.

همچنین یک بادکنک متدها یا رفتارهایی دارد.مانند باد شدن که با فوت کردن داخل آن انجام می شود یا کم شدن باد آن و یا پرواز کردن و رفتن با سمت بالا.تمامی بادکنک ها این رفتارها را دارند.

رفتار دیگر بادکنک ها ترکیدن می باشد.بعنوان مثال بادکنک اگر بیش از اندازه باد شود و یا اگر به یک چیز نوک تیز برخورد کند خواهد ترکید.