برچسب <html>

اگرچه نسخه های مختلفی در طی سال ها منتشر شده است ، اما اصول اولیه HTML یکسان است.

ساختار یک سند HTML با ساختار یک ساندویچ مقایسه شده است. از آنجا که یک ساندویچ دارای دو تکه نان است ، سند HTML دارای برچسب های HTML است که باز و بسته می شود.

این برچسب ها ، مانند نان در ساندویچ ، همه چیز را احاطه کرده اند: 

<html> 
...
</html>
همه چیز در یک سند HTML با برچسب <html> احاطه شده است.