برچسب <head>

بلافاصله پس از برچسب  باز HTML ، سر سند را پیدا خواهید کرد که با باز و بستن برچسب های head مشخص می شود.

سرسند یک فایل HTML شامل تمام عناصر غیر بصری است که به عملکرد صفحه کمک می کند. 

<html>
   <head>…</head>
</html>
عناصر بخش head بعدا مورد بحث قرار خواهد گرفت.