برچسب <body>

برچسب body بعد از تگ head ظاهر می شود.
تمام عناصر ظاهری صفحه در برچسب body قرار می گیرد.

سرفصل ها ، پاراگراف ها ، لیست ها ، نقل قول ها ، تصاویر و پیوندها تنها برخی از عناصری هستند که می توانند در برچسب body قرار بگیرند.

ساختار پایه HTML:

<html>
   <head>
   </head>
  <body>
   </body>

</html>
برچسب <body> محتوای اصلی سند HTML را تعریف می کند.