برچسب <title>

برای قرار دادن عنوان در زبانه مرورگر(عنوان صفحه وب) ، یک عنصر <title> را به بخش head خود اضافه کنید: 

<html>
   <head>
    <title>first page</title>
   </head>  
   <body>
     This is a line of text.    
   </body>
</html>

با این کار نتیجه زیر حاصل می شود:

عنصر title مهم است زیرا صفحه را توصیف می کند و توسط موتورهای جستجو استفاده می شود.