عناصر سند HTML


<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Page Title</title>
  </head>
  <body>rnrn    <h1>My First Heading</h1>
    <p>My first paragraph.</p>rnrn  </body>
</html>


شرح برچسب ها

<! DOCTYPE html>:  این سند را HTML5 تعریف می کند
<html>:  عنصر اصلی یک صفحه HTML است
<head>: حاوی اطلاعات متا در مورد سند است
<title>: عنوانی را برای سند مشخص می کند
<body>: حاوی محتوای صفحه قابل مشاهده است
<h1>: عنوان بزرگ را تعریف می کند
<p>: پاراگراف را تعریف می کند