عنصر <p>

برای ایجاد یک پاراگراف ، کافیست عناوین <p> را با برچسب های باز و بسته آن تایپ کنید:

<html>
<head>
<title>first page</title>
</head>
<body>
   <p>This is a paragraph. </p>
   <p>This is another paragraph. </p>
</body>
</html>

نتیجه کد :

مرورگرها بطور خودکار قبل و بعد از پاراگراف خط خالی اضافه می کنند.