شکست خط با <br>

بدون شروع یک پاراگراف جدید ، از تگ <br /> برای اضافه کردن یک خط جدید به متن استفاده کنید:

<html>
 <head>
  <title>first page</title>
 </head>
 <body>
  <p>This is a paragraph.</p>
  <p>This is another paragraph. </p>
  <p>This is <br /> a line break </p>  </body>
</html>


عنصر 
<br />
 یک عنصر خالی HTML است.
این برچسب پایان ندارد.