شکست خط با

باز کردن پرونده HTML در مرورگر نشان می دهد که یک شکست خط به پاراگراف اضافه شده است:

عنصر 
<br />
 برچسب انتهایی ندارد.