قالب بندی عناصر

در HTML لیستی از عناصر وجود دارد که سبک متن را مشخص می کند.

عناصر قالب بندی برای نمایش انواع خاص متن طراحی شده اند:

<html>
 <head>
  <title>first page</title>
 </head>
 <body>
  <p>This is regular text </p>
  <p><b> bold text </b></p>
  <p><big> big text </big></p>
  <p><i> italic text </i></p>
  <p><small> small text </small></p>
  <p><strong> strong text </strong></p>
  <p><sub> subscripted text </sub></p>
  <p><sup> superscripted text </sup></p>
  <p><ins> inserted text </ins></p>
  <p><del> deleted text </del></p>
</body>
</html>
تگ <strong>  متن های مهم را تعریف می کند.