عناوین HTML

HTML شامل شش سطح عنوان است که با توجه به اهمیت رتبه بندی می شوند.
عناوین عبارت اند از <h5> ، <h4> ، <h3> ، <h2> ، <h1> و <h6> 

کد زیر کل عناوین را تعریف می کند:

<html>
<head>
<title>first page</title>
</head>
<body>
<h1>
This is heading 1</h1> 
<h2>
This is heading 2</h2>
<h3>
This is heading 3</h3> 
<h4>
This is heading 4</h4>
<h5>
This is heading 5</h5> 
<h6>
This is heading 6</h6>
</body>
</html>

نتیجه کد :

در استفاده از عناوین دقت کنید ، زیرا موتورهای جستجوگر از عناوین استفاده می کنند تا ساختار صفحه و محتوای صفحه را نمایه سازند. بعنوان مثال استفاده از h1 مهم بودن مطلب در صفحه شما را برای موتور جستجو نشان خواهد داد.