خطوط افقی

برای ایجاد یک خط افقی ، از برچسب  <hr > استفاده کنید.

<html>
<head>
<title>first page</title>
</head>
  <body>
<p>This is a paragraph </p>
<hr />
<p>This is a paragraph </p>
</body>
</html>

 نتیجه کد : 

در HTML5 ، برچسب 
<hr/>
 برای جداسازی مطالب استفاده می شود.