درج توضیحات

مرورگر توضیحات را نشان نمی دهد ، به کمک برچسب توضیحات می توان توضیحات ، یادآوری ها و یادداشت هایی را لابه لای کدهای خود اضافه کنید.

<!-- Your comment goes here -->

مثال :

<html>
   <head>
      <title>first page</title>
   </head>
   <body>
      <p>This is a paragraph </p>
      <hr />
      <p>This is a paragraph </p>
      <!-- This is a comment -->
   </body>
</html>

نتیجه کد : 

همانطور که مشاهده می کنید ، این توضیحات در مرورگر نمایش داده نمی شود.

یک علامت تعجب (!) در برچسب شروع وجود دارد ، اما در برچسب پایانی نیست.