عناصر HTML

اسناد HTML از عناصر HTML تشکیل شده است.
یک عنصر HTML با استفاده از برچسب شروع و برچسب انتهایی نوشته شده است و محتوا بین آن است.

اسناد HTML از عناصر HTML تو در تو تشکیل شده است. در مثال زیر ، عنصر body شامل برچسب <p> ، برچسب <br> و محتوا ی "این یک پاراگراف است" می باشد.

<html>
<head> 
<title>first page</title> 
</head> 
<body>   
<p>This is a paragraph <br /></p> 
</body>
</html>
برخی از عناصر HTML (مانند برچسب 
<br />
) برچسب های انتهایی ندارند.