عناصر HTML

بعضی از عناصر کاملاً کوچک هستند. از آنجایی که نمی توانید محتویات را درون یک برچسب <br> قرار دهید ، و یک برچسب <br> تگ باز و بسته ندارد، یک عنصر جداگانه و مجزا است.

بنابراین HTML از قرار دادن عناصر در داخل یکدیگر ساخته شده است.

<html> 
<head>   
<title>first page</title>   
</head> 
<body>     
<p>This is a paragraph</p> 
<p>This is a <br /> line break</p> 
</body>
</html>
برخی از عناصر HTML (مانند برچسب 
 <hr /> یا <br />
) برچسب های انتهایی ندارند.