ویژگی های HTML

ویژگی ها یا صفات اطلاعات اضافی را در مورد یک عنصر یا یک برچسب ارائه می دهند ، ضمن اینکه آنها را نیز اصلاح می کند. بیشتر صفات دارای یک مقدار هستند؛ مقدار ویژگی را تغییر می دهد.

<p align="center">   This text is aligned to center</p>

در این مثال مقدار "center" نشان می دهد که محتوای درون عنصر p باید در وسط قرار گیرد:

ویژگی ها همیشه در برچسب شروع مشخص می شوند و آنها بصورت(
  name="value" 
) ظاهر می شوند.

name: نام ویژگی
value: مقدار