اندازه گیری ها

به عنوان نمونه می توانیم خط افقی را تغییر دهیم تا عرض 50 پیکسل داشته باشد.

این کار با استفاده از ویژگی عرض (width) قابل انجام است:

<hr width="50px" />

عرض عنصر را همچنین می توان با استفاده از درصد تعریف کرد:

<hr width="50%" />
عرض عنصر را می توان با استفاده از پیکسل یا درصد تعریف کرد.