ویژگی Align

از ویژگی align برای مشخص کردن نحوه تراز کردن متن استفاده می شود.

در مثال زیر یک پاراگراف داریم که وسط چین شده است ، و یک خط که به سمت راست تراز شده است.

<html>
  <head>  
    <title>Attributes</title>
  </head>
  <body>  
    <p align="center">This is a text <br />
    <hr width="10%" align="right" /> This is also a text.</p>
  </body>
</html>
ویژگی تراز <p> در HTML5 پشتیبانی نمی شود.بجای آن از text-align مربوط به css استفاده می شود.