ویژگی سبک HTML

تنظیم سبک یک عنصر HTML می تواند با ویژگی style  انجام شود.

ویژگی سبک HTML دارای ساختار زیر است:

<tagname style="property:value;">

خصوصیت property یک ویژگی CSS است. value یک مقدار CSS است.

نگران نباشید بعداً در مورد CSS اطلاعات بیشتری کسب خواهید کرد.


background-color (رنگ پس زمینه)

ویژگی CSS رنگ پس زمینه ، رنگ پس زمینه را برای یک عنصر HTML تعریف می کند.

این مثال رنگ پس زمینه را برای یک صفحه به رنگ خاکستری در می آورد:
 
 

<body style="background-color:gray;">
  <h1>This is a heading</h1>
  <p>This is a paragraph.</p>
</body>