ویژگی style

رنگ متن (Text Color)

ویژگی color در CSS رنگ متن را برای یک عنصر HTML تعریف می کند: 

<h1 style="color:blue;">This is a heading</h1>
<p style="color:red;">This is a paragraph.</p>

قلم (Fonts)

ویژگی font-family در CSS قلم (Font) یک عنصر HTML را تعریف می کند: 

<h1 style="font-family:iran-nastaliq">This is a heading</h1>
<p style="font-family:tahoma">This is a paragraph.</p>
این نوع سبک دهی به عناصر HTML از نوع خطی(inline) می باشد . در درس CSS در مورد سبک ها بیشتر یاد خواهید گرفت.