ویژگی style

اندازه متن (Text size)

ویژگی text-size در CSS اندازه متن را برای یک عنصر HTML تعریف می کند: 

<h1 style="font-size:300%;">This is a heading</h1>
<p style="font-size:160%;">This is a paragraph.</p>

تراز متن ( Text Alignment)

ویژگی text-align در CSS تراز متن افقی را برای یک عنصر HTML تعریف می کند: 

<h1 style="text-align:center;">Centered Heading</h1>
<p style="text-align:center;">Centered paragraph.</p>
این نوع سبک دهی به عناصر HTML از نوع خطی(inline) می باشد . در درس CSS در مورد سبک ها بیشتر یاد خواهید گرفت.