برچسب

از برچسب <img> برای درج یک تصویر استفاده می شود. این عنصر برچسب پایانی ندارد.

آدرس (URL) تصویر را می توان با استفاده از ویژگی src تعریف کرد.

کد تصویر HTML مانند این است:

<img src="image.jpg" />
صفت alt متن جایگزین برای یک تصویر را مشخص می کند.