اندازه تصویر - عرض و ارتفاع

برای مشخص کردن عرض و ارتفاع یک تصویر می توانید از ویژگی style استفاده کنید. 

<img src="img_girl.jpg" alt="Girl in a jacket" style="width:500px;height:600px;"> 

همچنین می توانید از ویژگی های width و height استفاده کنید:

<img src="img_girl.jpg" alt="Girl in a jacket" width="500" height="600"> 

صفات width و heigth همیشه عرض و ارتفاع تصویر را با پیکسل مشخص می کنند.

همیشه عرض و ارتفاع یک تصویر را مشخص کنید. اگر عرض و ارتفاع مشخص نشده باشد ، در حالی که تصویر بارگیری می شود ، صفحه می لرزد.