Width و Height , یا Style؟

height , width و ویژگی های style در HTML معتبر هستند.

با این حال ، ما پیشنهاد می کنیم از ویژگی  style استفاده کنید. ویژگی style مانع از تغییر اندازه تصاویر با استایل شیت ها می شود:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
img { 
  width: 100%; 
}
 </style>
</head>
<body>

<img src="html5.gif" alt="HTML5 Icon" width="128" height="128">
<img src="html5.gif" alt="HTML5 Icon" style="width:128px;height:128px;">

</body>
</html>

اولیت style بیشتر از ویژگی های width و height می باشد.