تصاویر در سرور دیگر

برخی از وب سایت ها تصاویر خود را روی سرورهای تصویر ذخیره می کنند.

در واقع ، شما می توانید از هر آدرس اینترنتی در جهان به تصاویر دسترسی داشته باشید:

<img src="https://www.w4study.ir/image/logo.png" alt="w4study.ir">