برچسب <a>

پیوندها جزئی جدایی ناپذیر از هر صفحه وب هستند. می توانید پیوندهایی به متن یا تصاویر اضافه کنید که کاربر را قادر می سازد روی آن کلیک کند تا به پرونده یا صفحه دیگری هدایت شود.
در HTML ، پیوندها با استفاده از برچسب <a> تعریف می شوند.

برای مشخص کردن آدرس مقصد لینک از ویژگی  href استفاده کنید:

<a href="url">link text</a>

مثال

<a href="http://w4study.ir/Course/playCourse/?id=50&title=HTML">Learn HTML</a> 


ویژگی href آدرس مقصد (http://w4study.ir/Course/playCourse/?id=50&title=HTML) پیوند را مشخص می کند.