ویژگی target

ویژگی target مشخص می کند که صفحه جدید در کجا باز شود.
ویژگی target می تواند یکی از مقادیر زیر را داشته باشد:

blank_ : سند پیوند شده را در یک پنجره یا برگه جدید باز می کند
self_ : سند پیوند شده را در همان پنجره / برگه ای که کلیک کرده است باز می کند (این پیش فرض است)
parent_ : سند پیوندی را در قاب والد باز می کند
top_ :سند پیوند شده را در بدنه کامل پنجره باز می کند
framename : سند پیوندی را در یک قاب نامگذاری شده باز می کند

با این مثال سند پیوند شده در یک پنجره / برگه جدید مرورگر باز می شود:

<a href="https://www.w4study.ir/" target="_blank">Visit W4study !</a>