پیوند تصویری - Image as Link

بعضی مواقع از تصویر بعنوان پیوند استفاده می شود :

<a href="default.php">
  <img src="smiley.gif" alt="HTML tutorial" style="border:0;">
</a>
توجه: ;border:0 اضافه شده تا  از نمایش خط حاشیه در اطراف تصویر در مرورگر IE9 (و قبل از آن) جلوگیری کند (هنگامی که تصویر یک پیوند است).