تولتیپ پیوند

ویژگی title اطلاعات اضافی درباره یک عنصر را مشخص می کند. وقتی ماوس روی عنصر حرکت می کند ، این اطلاعات اغلب به عنوان یک tooltip  نشان داده می شود.

مثال : 

  <a href="https://www.w4study.ir/" title="Go to W4study">Visit Out Website</a>