نمونه لیست HTML

لیست نامرتب:

  • Item
  • Item
  • Item
  • Item

لیست مرتب:

  1. First item  
  2. Second item  
  3. Third item  
  4. Fourth item


لیست نامرتب ( Unordred List ):
یک لیست نامرتب با برچسب <ul> شروع می شود. هر مورد لیست با برچسب <li> شروع می شود.موارد لیست به طور پیش فرض با گلوله (دایره های سیاه کوچک) مشخص می شوند:

مثال:

<ul>
 <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
 <li>Milk</li>
</ul>