بولت های لیست نامرتب

از ویژگی نوع سبک CSS برای تعریف سبک نشانگر مورد لیست استفاده می شود:

مقدار
توضیح
discدایره سیاه کوچک (پیشفرض)
circleدایره کوچک توخالی
squareمربع کوچک
noneبدون علامت


مثال circle

<ul style="list-style-type:circle;"> 
<li>Coffee</li>
<li>Tea</li>
<li>Milk</li>
</ul>


مثال square

<ul style="list-style-type:square;">  
<li>Coffee</li> 
<li>Tea</li> 
<li>Milk</li>
</ul>