لیست مرتب (Ordered List)

لیست مرتب شده با برچسب <ol> شروع می شود. هر مورد لیست با برچسب <li> شروع می شود.

<ol>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>


گزینه های این نوع لیست به طور پیش فرض با شماره مشخص می شوند