ویژگی type لیست مرتب

ویژگی type برچسب <ol> ، نحوه شماره گذاری لیست را تعریف می کند:

TypeDescription
type="1"
شماره گذاری با اعداد (پیشفرض)
type="A"
شماره گذاری با حروف بزرگ انگلیسی
type="a"
شماره گذاری با حروف کوچک انگلیسی
type="I"
شماره گذاری با اعداد رمانی (حروف بزرگ)
type="i"
شماره گذاری با اعداد رمانی (حروف کوچک)


 مثال حروف بزرگ

<ol type="A">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>
نتیجه کد
  1. coffe
  2. Tea
  3. Milk